لیست اسامی اعضای محترم انجمن زنان کارفرین ...

زهرا شیری 

مدیرعامل مجموعه گردشگری نکاس

مریم آقازینالی 

مدیرعامل  ایلیاز برگ دریان