همایش کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات (تهران- ۱۳۸۹)

همایش کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات (تهران- ۱۳۸۹)