روز جهانی پرستار گرامی باد
22 اردیبهشت1400

شروع نوشتن اینجا... قدردان پرستاران عزیز برای خدمات و مراقبتهایی که در دوره کووید از همه ما داشته اند هستم.
نقش کوچینگ در توسعه کسب و کارها
25 اردیبهشت1400