روز معلم مبارک
12 اردیبهشت1400انجمن زنان کارآفرین روز معلم را به همه معلمین دلسوز و دغدغه مند که برای تعلیم و‌تربیت فرزندان ایران عزیز از جان مایه می گذارند صمیمانه تبریک می گوید.

شروع نوشتن اینجا...

ضرورت به کارگیری دیجیتال مارکتینگ در کسب و کارهای کوچک
18 اردیبهشت1400