انجمن زنان کارآفرین حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی را به همه‌ی عزیزان تبریک می‌گوید.
25 فروردین1400

شروع نوشتن اینجا...نجمن زنان کارآفرین حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی را به همه‌ی عزیزان تبریک می‌گوید.

https://t.me/womanngo


«رویکرد برنامه های انجمن در سال ۱۴۰۰»
28 فروردین1400