مقام مشورتی نهاد های مدنی در سازمان ملل
1 آبان 1400

شروع نوشتن اینجا...انجمن زنان کارآفرین در نظر دارد در لایو تاریخ ۳ آبان ماه ساعت ۱۸
با حضور خانم ها زهرا نقوی عضو روابط عمومی انجمن ، مرسده نادری عضو انجمن زنان کارآفرین و مرضیه محمودی احرار کارشناس روابط بین الملل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان بمناسبت روز جهانی سازمان ملل به موضوع مقام مشورتی نهاد های مدنی در سازمان ملل بپردازد .
توان افزایی و آگاهی رسانی محیط زیستی زنان، مدیریت پسماندهای کشاورزی و خانگی (طرح سیپا)
8 آبان1400