همايش کارآفرينی زنان دانش آموخته دانشگاهی (تهران- ۱۳۸۵)

همايش کارآفرينی زنان دانش آموخته دانشگاهی (تهران- ۱۳۸۵)