انتخاب عضو انجمن زنان کارآفرین به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق مشترک ایران و ایتالیا

شروع نوشتن اینجا...

انتخاب رئیس جدید کارگروه صنعت و تجارت انجمن زنان کارآفرین