روز جهانی زن بر همه زنان عالم و همه برابری خواهان جهان مبارک باد
18 اسفند 1399

شروع نوشتن اینجا...روز جهانی زن بر همه زنان عالم و همه برابری خواهان جهان مبارک باد

روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین

https://t.me/womanngo


برگزاری نشست مشترک انجمن زنان کارآفرین با دانشگاه کوثر بجنورد
20 اسفند 1399